ทำไม ‘ป่าต้นน้ำน่าน’ ถึงสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย?

ป่าต้นน้ำน่าน ป่าที่ผลิตมวลน้ำ

ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยากว่า 40 เปอร์เซ็นต์

ป่าต้นน้ำน่านเป็นป่าต้นน้ำที่ผลิตมวลน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยากว่า 40 เปอร์เซ็นต์จากแม่น้ำทั้ง 4 สายที่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แตกแขนงสู่คูคลองสาขาไปยังเรือกสวนไร่นา หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรของหลายพื้นที่ในประเทศไทยให้งอกงาม สร้างอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม่น้ำสายนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของวิถีชีวิตคนไทยมาหลายชั่วอายุคน

ป่าต้นน้ำน่านจึงเป็นเหมือนมารดาของสายน้ำน้อยใหญ่ในประเทศ รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ช่วยโอบอุ้มวิถีชีวิตของคนไทย

แม้เป็นเวลากว่าหลายสิบปีแล้ว ที่พื้นที่บางส่วนของป่าต้นน่านเคยถูกทำลายและกลายเป็นภูเขาหัวโล้น แต่ในปัจจุบันคนในพื้นที่ หน่วยงานรัฐและเอกชนได้เห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำน่านที่เป็นจุดกำเนิดของความสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย

ซึ่งการพลิกฟื้นผืนป่าน่านด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยให้ป่าต้นน้ำน่านกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง แม้ยังไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ทั้งหมด แต่การคืนชีวิตให้ผืนป่ายังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังและความตั้งใจ

โดยอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านคือการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ที่หันกลับมาทำการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยการปลูก สรรพยา หรือพืชที่มีสรรพคุณทางยา โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของจังหวัดน่าน

และนำผลผลิตที่ได้ไปพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันด้วยความรู้ด้านวิชาการหลากหลายสาขาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระดับสากลด้วยชื่อของจังหวัดน่านและประเทศไทย ช่วยให้คนน่านอยู่ร่วมกับป่าน่านได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

สุดท้ายนี้ การที่จะกล่าวว่าป่าต้นน้ำน่านเป็นดั่งของขวัญจากธรรมชาติอันสุดวิเศษที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยในหลายพื้นที่นั้นจึงไม่ใช่การพูดเกินจริง เพราะการที่ป่าต้นน้ำน่านที่กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งก็จะช่วยให้ลำน้ำสาขาอื่น ๆ มีมวลน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการใช้ชีวิต ช่วยให้ผู้คนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำสามารถรักษาอาชีพและวิถีชีวิตได้สืบต่อไป