700 ปีเมืองน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์

‘น่าน’ เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมากว่า 700 ปี มีกลุ่มคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้น่านเป็นจังหวัดที่มีประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวน่านที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ก่อเกิดวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้คนต่างอยากลองไปสัมผัสเมืองน่านสักครั้งในชีวิต

ปัจจุบัน จังหวัดน่านมีพื้นที่ 12,163.04 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ ตั้งอยู่ในภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของน่านเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยมีพื้นที่ป่ามากถึง 6,496,231.62 ไร่ หรือราว 85 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจำแนกเป็นป่าอนุรักษ์ 2,781,676.12 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ 17 แห่ง 3,714,555.50 ไร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในจังหวัดน่าน

บนพื้นที่ขนาดใหญ่ของจังหวัดน่าน มีผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากมาย เช่น ม้ง-เมี่ยน ขมุ มลาบรี มูเซอ ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และอื่น ๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่ผสมผสานและสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

แม่น้ำน่านยังเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในบรรดาต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแม่น้ำนานมีความยาวถึง 740 กิโลเมตรและผลิตมูลน้ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่านเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำ 8 สายที่ไหลมาจากป่าต้นน้ำหลายแห่งในจังหวัดน่าน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างสูงสุด หาที่เปรียบได้ยาก

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าและน้ำ ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ทำสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น หรือการเกษตรอื่น ๆ เช่น สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น ๆ เช่น ทอผ้า ทำเครื่องเงิน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ความสวยงามทางธรรมชาติ พื้นที่ป่า และวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่มีมากว่า 700 ปี ทำให้จังหวัดน่าน ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเท่านั้น แต่ปัจจุบันคุณค่าของทรัพยากรเหล่านี้กำลังจะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ให้กับคนน่านและต่อยอดเศรษฐกิจของเมืองน่านให้ก้าวไกลในระดับสากล

ขอบคุณข้อมูล 

สำนักงานจังหวัดน่าน