พืช วิทยาศาสตร์ และหญ้ายา จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

‘หญ้ายา’ พืชที่มีสรรพคุณทางยาจากจังหวัดน่าน พืชที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาโบราณในการรักษาโรคด้วยพืชของจังหวัดน่าน และองค์ความรู้สมัยใหม่ อย่างวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรมสุขภาพ โดยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของหญ้ายา คือ แนวคิดจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลายท่านในหลายสาขา